WordPress in een paar klikken online!
WEBWINKELS
OVERZICHT.NL
Online shoppen begint hier!


Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.
WebwinkelsOverzicht.nl kan niet instaan, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van informatie gepubliceerd op deze website, noch kan
WebwinkelsOverzicht.nl instaan voor de geschiktheid van informatie voor een bepaald doel.
WebwinkelsOverzicht.nl behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde te wijzigen, aan te
vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
Waar één onderdeel danwel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe
bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel
danwel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van
kracht.
De gegevens die nodig zijn voor registratie worden eigendom van WebwinkelsOverzicht.nl en worden
niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.
WebwinkelsOverzicht.nl kan niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat de
website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen.
Door registratie op WebwinkelsOverzicht.nl wordt toestemming verleend aan WebwinkelsOverzicht.nl
om informatie toe te sturen in het kader van marketing activiteiten.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen webwinkel eigenaar of online
dienst eigenaar en WebwinkelsOverzicht.nl.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Aanmelden
Voor aanmelden op WebwinkelsOverzicht.nl komen, alle ondernemingen welke beschikken over een
winkel en/of dienst(en) waarvan de consument, via internet gebruik kan maken en goederen en/of
diensten kan betrekken, in aanmerking.
Met uitzondering van betaalde vermeldingen, wordt een webwinkel of online dienst willekeurig
geplaatst. Dit houdt in dat de volgorde waarin een categoriepagina is ingedeeld kan verschillen per
dag. Dit om elk bedrijf een evenredige kans te geven op aanklikfrequenties van bezoekers.
WebwinkelsOverzicht.nl heeft het recht om aangemelde webwinkels en/of diensten eigenhandig te
plaatsen in een categorie welke het meest gerelateerd is aan de aangeboden producten en/of diensten. 
Een aanmelding van uw webshop/-winkel is voor onbepaalde tijd, doch minimaal voor een periode van
365 dagen en geldt tot wederopzegging. Er komt een overeenkomst tot stand zodra de webshophouder
een aanmelding heeft gedaan middels het aanmeldformulier zoals weergegeven op deze website.
Beeindiging van de webshop/-winkel gegevens, vermeld op WebwinkelsOverzicht.nl, dient uiterlijk 6
weken voor einde contractdatum per email aan de redactie te worden gestuurd.
Het factuurbedrag voor de jaarlijkse kosten dient in zijn geheel en voor aanvang van het lidmaatschap
en/of verlenging voor een minimale periode van 1 jaar te worden voldaan. Bij doorlopende
automatische verlenging van uw webshop(gegevens) geeft de webshophouder toestemming aan
WebwinkelsOverzicht.nl om de jaarlijks verschuldigde kosten middels factuur (per email toegezonden
als pdf-bestand) te incasseren. Doorlopende automatische verlenging geldt altijd voor een minimale
periode van 1 jaar. Hierna een overzicht van lidmaatschapsgelden: Vermelding met eigen profielpagina
met url van de webshop en een directe link = 24,00 euro p/jr. Overige advertentietarieven kunt u
vinden op de pagina: Adverteren. Alle genoemde bedragen op de website zijn exclusief btw, behalve
daar waar aangegeven.

Aanvangsdatum aanmeldingen
Een aanmelding gedaan op enig tijdstip in een bepaalde maand heeft immer als aanvangsdatum de 1e
van de maand van aanmelding. Bijvoorbeeld; een aanmelding op 15 januari gedaan heeft als
aanvangsdatum dan 1 januari, dit geldt vanzelfsprekend eveneens voor de overige maanden. Deze
manier van toepassing heeft voornamelijk betrekking op de inning van lidmaatschapsgelden, hierbij
wordt gerekend met hele maanden. Op uw factuur staat dan de eerste van de maand vermeld van uw
aanmelding.

Aanbiedingen
Aanbiedingen gedaan door WebwinkelsOverzicht.nl, op de website, via mailing, social media of
anderszins, zijn ten alle tijden slechts geldig voor een maximale duur van 6 maanden. Nadat uw
periode van de aanbieding is afgelopen wordt uw vermelding zonder bericht van de zijde van
WebwinkelsOverzicht.nl omgezet naar een betaalde vermelding van uw webshopgegevens van telkens
een jaar. Na dit jaar wordt je contributie telkens automatisch met één jaar verlengd, mits je zes weken
voor het verstrijken van het contract via e-mail hebt opgezegd.
Er kan op geen enkele wijze enige aanspraak worden gemaakt op eventuele voorwaarden en/of
overige afspraken gedaan middels een aanbieding bij eventuele verlenging van uw webshopgegevens.

Uitsluitingen
WebwinkelsOverzicht.nl behoudt zich het recht om, uitsluitend in bijzondere gevallen, zonder opgaaf
van redenen een aangemelde webwinkel of dienst te weigeren voor publicatie en/of te verwijderen van
WebwinkelsOverzicht.nl.
Webwinkels of online diensten welke zich aanmelden en zich voordoen dat ze aangesloten zijn bij een
online keurmerk met het daarbij behorende onrechtmatig gebruik van een keurmerk en dit voeren op
hun website, worden onherroepelijk verwijderd van WebwinkelsOverzicht.nl.
In de volgende gevallen wordt uw webwinkel of dienst sowieso niet geplaatst:
- Indien u de broncode van uw site heeft “uitgeschakeld”.
- Indien u de “nofollow” tag heeft toegevoegd aan onze link.
- Indien u de “nofollow” tag heeft toegevoegd aan de link naar uw linkpagina.
- Indien u van onze link een redirect-link heeft gemaakt.

Aansprakelijkheid en klachten
Het valt binnen de verantwoordelijkheid van de webwinkel eigenaar en/of online dienst eigenaar om
zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en woonplaats gegevens.
WebwinkelsOverzicht.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het
door u aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of woonplaats gegevens noch voor enige schade
hierdoor ontstaan.
WebwinkelsOverzicht.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor onvoorziene foutieve vermeldingen
van gegevens van webwinkels of online diensten op WebwinkelsOverzicht.nl.
WebwinkelsOverzicht.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor onvoorziene foutieve inhoudelijke
vermeldingen van gegevens van webwinkels of online diensten geplaatst op de betreffende webshops.
Klachten, welke betrekking hebben op een bij WebwinkelsOverzicht.nl aangemelde webwinkel of online
dienst, worden per omgaande doorgestuurd naar de desbetreffende webwinkel of dienstaanbieder.

Adverteren en inhoud advertentie
Door het plaatsen van een advertentie middels een banner, tekstlink, logo, Link of andere
advertentiemogelijkheid op de website WebwinkelsOverzicht.nl komt een overeenkomst tot stand
waarbij de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de pagina
Adverteren, alsmede deze algemene voorwaarden bepalend zijn.
Door het plaatsen van een advertentie op de website WebwinkelsOverzicht.nl geeft de opdrachtgever
danwel webshophouder WebwinkelsOverzicht.nl toestemming de in de advertentie vervatte informatie,
inclusief eventueel fotomateriaal te (doen) plaatsen in de opgegeven en overeengekomen categorie
danwel advertentieplaats. De webshophouder/-eigenaar geeft WebwinkelsOverzicht.nl expliciet
toestemming om gegevens nodig voor plaatsing van de advertentie integraal over te mogen nemen
van de webshop in zowel tekst- als beeldmateriaal, ook is het WebwinkelOverzicht.nl toegestaan om
een screenafdruk te maken van de homepagina van de webshop en deze te plaatsen in de advertentie.
De adverteerder staat er voor in en garandeert dat de inhoud van de advertentie juist en volledig is.
WebwinkelsOverzicht.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een advertentie
voortijdig te verwijderen, de tekst van een advertentie in te korten of te wijzigen alsmede
fotomateriaal te verwijderen. WebwinkelsOverzicht.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend,
overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden. De adverteerder zal in geen
van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding. Een
Extra Advertentiekeuze (adv. plaatsing op onze homepagina) is uitsluitend mogelijk in combinatie met
een aanmelding voor een eigen profielpagina met directe link naar uw website.
Zogenaamde “adult” webwinkels hebben beperkte adverteermogelijkheden op WebwinkelsOverzicht.nl.

Betaling / Incasso
Voor het plaatsen van een advertentie dient door de adverteerder vooraf te worden betaald voor de te
maken kosten. De kosten voor een extra opvallende advertentie kunt u vinden op onze pagina:
Adverteren.
De kosten voor een basisvermelding en ontvangst van het "aanbevolen door WWO"-logo  met
profielpagina bedragen 48,- per jaar, exclusief btw.
De kosten worden jaarlijks middels factuur voldaan via toegezonden email.
Na de aanvraag van een advertentie op de website WebwinkelsOverzicht.nl ontvangt de adverteerder
eventueel een bericht inclusief een overzicht van de opgegeven advertentie(s) en wordt er daar waar
nodig een factuur toegezonden, deze dient binnen een termijn van 14 dagen na dagafschrift te worden
voldaan.
Bij niet tijdige betaling is de adverteerder bij de verstuurde herinnering c.q. aanmaning
administratiekosten verschuldigd. Deze administratiekosten kunnen oplopen tot 25,-- euro.
Indien betaling uitblijft, verkeert de adverteerder van rechtswege in verzuim en zonder dat daarvoor
een ingebrekestelling is vereist, is de adverteerder vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag
een wettelijk rentepercentage vanaf vervaldag en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
Het is WebwinkelsOverzicht.nl ten alle tijden toegestaan om de tarieven voor adverteren te wijzigen,
zonder klanten hierover vooraf te berichten.

Privacy bescherming
Door het invoeren van persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens op de website gaat u er mee akkoord dat
deze gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.
WebwinkelsOverzicht.nl respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens
zoals opgenomen in de WebwinkelsOverzicht.nl databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen
en programma’s waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd
volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel
worden verwijderd.
De website zal de door u aangeleverde persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens niet aan derden
beschikbaar stellen waar dit niet wettelijk noodzakelijk is. Statistische informatie en andere
onpersoonlijke gegevens over de website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking
worden gesteld.
Op WebwinkelsOverzicht.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze
bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Overmacht
In geval van oorlog, invasie, buitenlandse vijandigheid (onafhankelijk van een oorlogsverklaring),
burgeroorlog, rebellie of revolutie in of gericht tegen het Koninkrijk der Nederlanden of het Verenigd
Koninkrijk zal WebwinkelsOverzicht.nl gevrijwaard zijn van enige verantwoordelijkheid of verplichting
aangaande de website en deze algemene voorwaarden.

Slotbepalingen
Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de
verbindendheid van de overige bepalingen.
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende
geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
Deze algemene voorwaarden kunnen door WebwinkelsOverzicht.nl worden gewijzigd. De gewijzigde
voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van
toepassing.


DISCLAIMER - VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de
daarin opgenomen gegevens, kan Webwinkelsoverzicht.nl, niet instaan voor de volledigheid, juistheid
of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Webwinkelsoverzicht.nl
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard
ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)
bereikbaarheid van de site.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van
de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of
Webwinkelsoverzicht.nl. Webwinkelsoverzicht.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden
gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die
mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Webwinkelsoverzicht.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel
waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden
aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of
waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Webwinkelsoverzicht.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze
site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te
winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Webwinkelsoverzicht.nl
behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige
kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Webwinkelsoverzicht.nl is niet
aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)
gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene
voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Bij de aankoop van een product dient u de website van de winkel aan te houden als de bron.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van
medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze
adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Webwinkelsoverzicht.nl hiervoor
aansprakelijk gesteld kan worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor
bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Zorgvergelijker
**  Eventuele vragen m.b.t. de Zorgvergelijker worden niet beantwoord door Webwinkelsoverzicht.nl,
de inhoud van de Zorgvergelijker valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van
Webwinkelsoverzicht.nl. Webwinkelsoverzicht.nl heeft geen enkele betrokkenheid bij de inhoud noch de
totstandkoming van de Zorgvergelijker. Webwinkelsoverzicht.nl is niet in het bezit van een AFM
Vergunning.