WordPress in een paar klikken online!
WEBWINKELS
OVERZICHT.NL
Online shoppen begint hier!
A SIGNA BUSINESS COMPANY  I  Alle rechten voorbehouden


Webwinkelsoverzicht Keurmerk - gedragscode

Gedragscode Webwinkelsoverzicht Keurmerk met de minimale eisen voor aangesloten leden. Deze
gedragscode dient te allen tijde te worden nageleefd door actieve leden. Deze gedragscode dient
ervoor om de consument te beschermen tegen onbetrouwbare webwinkels. Bij aanmelding wordt uw
webshop gekeurd voordat u daadwerkelijk wordt toegelaten.

Deze punten dienen minimaal nageleefd te worden en/of aanwezig te zijn op uw website:
- Duidelijke algemene voorwaarden, eventueel te downloaden.
- Alle bedrijfs- en contactgegevens alsook een contactpersoon.
- Leden houden zich aan de wettelijke afkoelperiode van 14 dagen met recht op retourzending zonder
extra verzendkosten.
- Leden dienen het WWO-Keurmerk logo zichtbaar te plaatsen op de homepage met een directe link
naar de profielpagina van de webshop in ons online overzicht.
- Prijzen van producten dienen duidelijk aangegeven te zijn, zowel inclusief als exclusief Btw.
- Na totstandkoming van een overeenkomst mogen er geen aanvullende kosten worden berekend.
- Consumenten worden op de hoogte gesteld van de wet Kopen op afstand.
- Consumenten worden gewezen op hun reechten met betrekking tot retour bestellingen.

Het hierna volgende dient te worden nageleefd door aangesloten leden:
Alle aangesloten leden dienen zich te houden en dienen te voldoen aan de inhoud van deze
gedragscode en de algemene voorwaarden van Webwinkelsoverzicht.nl. Aangesloten leden houden
zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot online aankopen.
Tevens verklaren leden zich in geval van conflicten zonder tegenspraak akkoord met uitspraken
gedaan door de onafhankelijke geschillencommissie. Leden en consumenten zijn zich bewust van het
feit dat wanneer hulp wordt ingeroepen van de onafhankelijke geschillencommissie dat hieruit
voortvloeiende kosten voor rekening zijn van ofwel de consument of van de leden. Eventuele kosten
voortvloeiend uit een conflict, welke wordt voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie,
tussen leden en consumenten kunnen nimmer worden verhaald op Webwinkelsoverzicht.nl.

De wet op de privacy en de veiligheid van consumenten dient te worden nageleefd. De
persoonsgegevens mogen zonder nadrukkelijke toestemming van de consument nimmer voor andere
doeleinden worden gebruikt dan uitsluitend ter registratie in het eigen klantenbestand.

Bestelprocedure:
Aangesloten leden geven duidelijk aan hoe een overeenkomst voor een product of een dienst tot stand
is gekomen. Er dient altijd een bevestiging plaats te vinden over het betreffende product of dienst en
de daarvoor geldende prijs.

Keurmerk:
Het Webwinkelsoverzicht Keurmerk met logo mag uitsluitend worden aangewend door goedgekeurde
leden en dient duidelijk te worden geplaatst op de homepage van de webshop. Het WWO-Keurmerk-
logo mag zonder toestemming van Webwinkelsoverzicht.nl niet worden gebruikt voor andere niet
goedgekeurde webshops van leden. Het WWO-Keurmerk met logo mag uitsluitend worden gebruikt
indien lidmaatschapsgelden tijdig zijn voldaan.

Webwinkelsoverzicht.nl behoudt zich het recht voor om een eenmaal uitgegeven Keurmerk naar eigen
inzicht weer in te trekken danwel de webshop voorlopig te schorsen. Wanneer een lid wordt geroyeerd
dient deze elke uiting met betrekking tot het WWO-Keurmerk en/of logo te verwijderen van de website.
Bij onrechtmatig gebruikt wordt gesommeerd tot verwijdering, als niet wordt voldaan aan het verzoek
van Webwinkelsoverzicht.nl om het WWO-Keurmerk logo te verwijderen dan volgen er sancties.

Geschillen:
Leden verklaren er alles aan te zullen doen om een eventueel ontstaan conflict tussen consument en
webshophouder naar tevredenheid op te lossen. In gevallen van een niet oplosbaar conflict kan een
van beide partijen een beroep doen op de Klachtenafhandeling van Webwinkelsoverzicht.nl. Mocht
blijken dat, ook na bemiddeling van Webwinkelsoverzicht.nl, niet tot een bevredigende oplossing kan
worden gekomen dan kan een geschil danwel klacht worden ingediend bij de onafhankelijke
geschillencommissie. Een uitkomst, voortvloeiend uit een geschil danwel klacht, genomen door de
onafhankelijke geschillencommissie is voor beide partijen bindend, hiertegen kan geen beroep worden
aangetekend.


Heeft u de gehele gedragscode gelezen dan kunt u hier aanmelden.